Champion Cynthia Theme - Pokémon Diamond and Pearl
Youtube Sheet Music